Kurs Ochrony Danych dla Szkół i Przedszkoli

Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Niniejszy szkolenie jest przygotowane na wzór poradnika Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje.

Szkolenie  zawiera zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.
W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy RODO i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Poradnik odnosi się przede wszystkim do publicznych szkół i placówek oświatowych, jednakże w dużym stopniu może być też przydatny w pracy szkół i placówek niepublicznych.

Pokaż więcej

Plan szkolenia

Ochrony danych osobowych w szkole

 • Pojęcie danych osobowych
 • Administrator Danych Osobowych
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych
 • Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych
 • Monitoring wizyjny w szkołach
 • Kary pieniężne

Przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę
Szkoły co do zasady mogą przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych. Szkoły są również uprawnione do przekazywania zebranych przez siebie danych organom je prowadzącym, gdy wiąże się to z wykonywaniem przez nie swoich kompetencji lub obowiązków określonych tymi przepisami prawa. W takiej sytuacji przesłanką legalności przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO.

Zagadnienia szczegółowe
W niniejszej części zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące różnych aspektów przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Test końcowy
Zapraszam do krótkiego testu z wiedzy o ochronie danych osobowych. Życzę powodzenia! W sytuacji, w której nie uda Ci się zdać egzaminu, zalecam ponowne przestudiowanie materiału. Liczba podejść do egzaminu nie jest limitowana. Można zdawać do skutku ?

Opinie i oceny kursantów

Brak opinii
Brak opinii
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Chcesz otrzymywać powiadomienia push o wszystkich ważnych działaniach na stronie?